home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Me2uCards. Door gebruik te maken van de diensten op de website van www.me2ucards.nl stemt u in met onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, disclaimer en privacybeleid. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegestuurd. Zowel Me2uCards als de gebruiker erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

1. Begrippen
1.1 Gebruiker: hieronder wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website www.me2ucards.nl bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt. 
1.2 Kaart: een door gebruiker met behulp van de website www.me2ucards.nl gemaakte kaart.
1.3 Dienst: Het ter beschikking stellen van de Me2uCards website met al haar mogelijkheden, het drukken van één of meerdere kaarten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.
1.4 Ontvanger: de door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van de kaart van www.me2ucards.nl
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Me2uCards en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.
1.6 Opdracht: de opdracht aan Me2uCards via de website www.me2ucards.nl tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Adresgegevens en toegankelijkheid website
3.1 Me2uCards, Achter-Oventje 20a, 5411 NN in Zeeland, info@me2ucards.nl, www.me2ucards.nl
3.2 De website van Me2uCards is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk.

4. Totstandkoming van de opdracht
4.1 De overeenkomst tussen de gebruiker en Me2uCards komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. Me2uCards behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

5. De Dienst
5.1 Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene Voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Me2uCards.
5.2 Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd.
5.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart.
5.4 Het is gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van de kaarten een buitenlands adres op te geven.
5.5 Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk te worden ingediend. Na genoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.
5.6 Me2uCards gebruikt TNT Post en DHL voor het verzenden van de kaarten. Me2uCards zal er alles aan doen om de kaarten op de juiste tijd en datum bij TNT post af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. Me2uCards is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van een kaart op een onjuiste datum of onjuist adres.

6. Aanmelding gebruiker
6.1 De gebruiker kan zich aanmelden waarbij dan er diverse voordelen voor de gebruiker ter beschikking komen.
6.2 Een gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden. Het aanmelden met verschillende e-mail adressen is dan ook niet toegestaan. Het gebruik van foutieve gegevens bij het aanmelden is ook niet toegestaan.
6.3 Indien Me2uCards dubbele en/of foutieve gegevens ontvangt bij aanmelding van een gebruiker, is Me2uCards niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
7.1 De gebruiker vrijwaart Me2uCards voor alle aansprakelijkheid van derden terzake van de inhoud of uiterlijk van de kaart.
7.2 De gebruiker vrijwaart Me2uCards voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.
7.3 De gebruiker vrijwaart Me2uCards voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.
7.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk terzake schade als gevolg van de inhoud of uiterlijk van de kaart en terzake van het ongewenst ontvangen door de ontvanger.
7.5 Me2uCards heeft het recht om opdrachten inzake kaarten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van Me2uCards.
7.6 Me2uCards heeft het recht om opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.
7.7 Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde kaarten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. Me2uCards is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.
7.8 Indien Me2uCards als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden, zoals leveranciers, technische diensten en/of telecommunicatiediensten, niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen, is Me2uCards niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

8. Prijzen en betaling
8.1 Gebruiker is aan Me2uCards de op de website www.me2ucards.nl vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de dienst en anderzijds voor de vergoeding van de portokosten.
8.2 De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internettoegang worden door de gebruiker zelf gedragen.
8.3 De vergoedingen worden via een overboeking, Credit Card of iDeal voldaan.
8.4 Me2uCards maakt voor de online betalingen gebruik van de diensten van de Kaarten Carrousel BV / Concepten Carrousel BV.

9. Beveiliging
9.1 Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Me2uCards de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Me2uCards kan ter zake geen garantie geven.

10. Annulering
10.1 De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk te annuleren, mits deze annulering uiterlijk 12 uur voor de door de gebruiker opgegeven verstuurdatum, Me2uCards heeft bereikt.
10.2 Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de kaarten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

11. Copyright en eigendom
11.1 De beelden, foto's en/of illustraties op de website zijn eigendom van Me2uCards en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden anders dan voor het creëren van een Me2uCards kaart.
11.2 Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Me2uCards.

12. Intellectueel eigendom en auteursrecht.
12.1 Niets uit het assortiment van Me2uCards mag worden nagemaakt en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Me2uCards, al dan niet gepaard gaand met schriftelijk akkoord van de designer die het auteursrecht bezit van zijn of haar ontworpen kaarten.
12.2 Alle door Me2uCards verstrekte stukken zoals tekeningen of bestanden zijn uitsluitend bedoeld voor de klant en mogen nimmer zonder voorafgaande toestemming van Me2uCards worden verveelvoudigd.
12.3 De tot stand gekomen kaartontwerpen die in het kader van de opdracht van de gebruiker door Me2uCards zijn gemaakt, blijven eigendom van Me2uCards. Me2uCards behoudt zich het recht voor deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Vrijwaring
13.1 Gebruiker vrijwaart Me2uCards voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de opdracht door Me2uCards worden verwerkt.
13.2 Als de consument aan Me2uCards informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. Consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van Me2uCards.

14. Klantenservice
14.1 Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot Me2uCards. Per mail bereikbaar via: info@me2ucards.nl. Schriftelijk bereikbaar via: Me2uCards, Achter-Oventje 20a, 5411 NN Zeeland, Nederland. Op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-16410406.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Me2uCards sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Me2uCards verzonden producten.
15.2 Me2uCards sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van een Me2uCards kaart.

16. Privacy
16.1 Me2uCards respecteert de privacy van de gebruikers van de Me2uCards website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel met uw bezoek aan de Me2uCards website verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
16.2 De door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
16.3 Voor modelkaarten worden fictieve namen, adressen en data gebruikt.

17. Onjuistheden informatie van derden
17.1 Koppelingen en links naar websites van derden worden uitsluitend voor mogelijke interesse aan de consument getoond. Als u een website van een ander bedrijf bekijkt, dan verlaat u de site van Me2uCards. Me2uCards heeft de betreffende websites niet gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor (de inhoud) van de sites of voor het privacybeleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Me2uCards  bekrachtigd of vertegenwoordigd. Indien u besluit een website van derden te bezoeken die gekoppeld is aan de website van Me2uCards, dan doet u dit volledig op eigen risico.

18. Wijzigen algemene voorwaarden
18.1 Me2uCards is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie te wijzigen.

19. Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussen Me2uCards en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

 


Prijscalculator ×

Kies een categorie

Soort kaart

Formaat

Papiersoort

Enveloppen

Aantal kaarten

Aantal enveloppen

Totaalprijs: